ابونضر محمد بن سائب معروف به ابونضر کلبی (متوفای ۱۴۶) عالم به انساب و مفسری عالی‌قدر در قرن دوم می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - قول سیوطی
۲ - قول ابن خلکان
۳ - منبع

قول سیوطی

ابونضر محمد بن سائب (متوفای ۱۴۶) عالم به انساب و مفسری عالی قدر است. جلال‌الدین سیوطی می‌گوید: کسی تفسیری به بلندی و پرمحتوایی تفسیر وی ننگاشته است.

قول ابن خلکان
ابن خلکان درباره او می‌گوید:

صاحب تفسیر و عالم به انساب است و در این دو رشته مقام پیشوایی داشت. تفسیر او (نسخه‌های معتبر خطی آن) هم‌چنان در دست است. شرح حال مفصل او هنگام بیان اسناد تفسیری منسوب به ابن عباس (سند نهم) گذشت.

منبع

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۱۷.